+44 (0)1707 332 498 | general@sullivansltd.co.uk

Vitajte v advokátskej kancelárii Sullivans Solicitors

Slovakian FlagSme progresívna špecializovaná advokátska kancelária zameraná na finančne efektívne riešenia súdnych sporov pre firmy, pre poistiteľov a poisťovateľov a pre jednotlivcov. V našej spoločnosti poskytujú právnici tie najkvalitnejšie služby na vysokej odbornej úrovni a potreby klientov sú vždy prvoradé.

Náš záväzok

“Chceme sa stať neoddeliteľnou súčasťou vášho úspechu”

V advokátskej kancelárii Sullivans Solicitors sme hrdí na našu profesionalitu, schopnosť vynikajúceho úsudku a na neustále vysokú kvalitu klientskych služieb. Nielenže chceme splniť vaše očakávania, my sa ich snažíme prekročiť.
Vďaka našim bohatým skúsenostiam vám dokážeme poskytnúť realistický odhad nákladov na váš spor, aby ste sa mohli rozhodnúť po zvážení všetkých relevantných informácií, a tak dosiahnuť želaný výsledok. Naša snaha je dosiahnuť najlepší možný výsledok s najmenšími možnými nákladmi. Naše právne rady sú špecifické pre každého klienta individuálne a s každým klientom sa dohodneme, do akej miery si želá byť zapojený do prípadu.

Čím skôr nás vyhľadáte, tým lepšie. S našou pomocou môže byť veľa sporov vyriešených ešte pred tým, ako sa začne súdne konanie. Sme odhodlaní váš prípad vyhrať a byť úspešní. Poskytujeme odborné rady vysokej kvality finančného centra Londýna a spolu s vami vybudujeme dlhotrvajúce a pevné vzťahy s vašimi obchodnými partnermi a zákazníkmi.

S našimi klientmi sme si vytvorili trvácne vzťahy a veľmi dobre rozumieme podmienkam trhu a priemyslu, v ktorých pracujú. Súdny spor pre vás predstavuje nevítané problémy a my urobíme všetko, čo je v našich silách, aby celý proces prebehol hladko a aby ste sa vy mohli sústrediť na svoju prácu.

História

Advokátska kancelária Sullivans Solicitors vznikla v roku 2006 ako Partnerstvo s ručením obmedzeným, v krátkom čase sa úspešne rozrástla a etablovala sa ako špecializovaná právnická firma, ktorou je dnes. V roku 2011 sme sa stali Sullivans Solicitors Limited (Sullivans Solicitors s r.o.).

V roku 2012 sme naše kancelárie presťahovali zo Severného Londýna do Welwyn Garden City.

Služby

Pre firmy

Máme bohaté skúsenosti s riešením rôznych typov sporov, od rozsiahlych, komplikovaných obchodných prípadov až po jednoduchšie vymáhanie pohľadávok. Zastupujeme obe strany – žalobcov aj obžalovaných – a prípadom poveríme právnika, ktorý má náležité skúsenosti, aby sme zabezpečili dôslednú kvalitu a finančnú efektívnosť.

Naše špecializácie sú:

• Zmluvné spory (vrátane vynucovania a porušovania záväzkov vyplývajúcich zo zmluvy)
• Vymáhanie pohľadávok a platobná neschopnosť
• Spory riaditeľ – akcionár
• Spory obchodných partnerov
• Stavebné spory (vrátane súdneho rozhodnutia)
• Obvinenia z nedbanlivosti (vrátane obvinení voči odborným poradcom)
• Príkazné konania (kde je potrebné vykonanie dôkazov a ochrana vášho záujmu)
• Ochrana duševného vlastníctva (vrátane porušenia autorských práv a ochranných známok)
• Nemajetková ujma
• Právna zodpovednosť výrobcu za výrobok
• Alternatívne riešenie sporov
• Manažment súdnych sporov
• Komplexné riešenie sporov
• Pracovné právo
• Súdne spory v trestnom konaní (Kriminalita bielych golierov)

Pred tým, ako sa zameriame na súdny proces, prediskutujeme s vami alternatívne riešenia vášho sporu. Vstúpenie do súdneho procesu je vždy až tým posledným východiskom.

Pre poistiteľov a poisťovateľov

Špecializujeme sa na riešenie sporov v oblasti poisťovníctva. Naša technická odbornosť získaná dlhoročnou praxou v tejto oblasti vám zaručí, že vám ponúkneme poradenstvo na najvyššej úrovni kvality a zároveň sa budeme snažiť udržať vaše výdavky na absolútnom minime, ako aj nevystavovať vás zbytočným nepríjemnostiam.

Poskytujeme otvorený a čestný prístup k riešeniu problémov a za každých okolností dosiahneme optimálny výsledok pre nášho klienta vďaka nášmu dôkladnému pochopeniu a porozumeniu sveta poisťovníctva v rámci Spojeného kráľovstva, ale aj ostatných krajín Európy.

Poskytujeme poradenstvo v nasledujúcich oblastiach:

• Poradenstvo v oblasti poistných zmlúv
• Riešenie sporov pri náhrade škody
• Vyšetrovacie služby
• Poistné udalosti pri poistení motorových vozidiel (vrátane poistných udalostí riadiacich sa vnútroštátnymi smernicami, ako aj medzinárodne platnou štvrtou a piatou smernicou o poistení motorových vozidiel)
• Poistenie náhrady škody nad rámec poistného plnenia
• Asistenčná služba
• Obhajoba žalobcu/žalovaného v prípade nemajetkovej ujmy
• Právna zodpovednosť výrobcu za výrobok
• Alternatívne riešenie sporov
• Manažment súdnych sporov
• Komplexné riešenie sporov
• Vymáhanie pohľadávok

Poistné udalosti pri poistení motorových vozidiel

Advokátska kancelária Sullivans poskytuje odborné právne služby pri obhajobe a pri protinávrhoch protistrany v rutinných prípadoch poistných udalostí zahŕňajúcich škody spôsobené dopravnou nehodou a nemajetkovú ujmu, ale aj komplikované prípady poistných udalostí s vysokými poistnými sumami. Poskytujeme finančne efektívne riešenia vo forme služieb kompletnej obhajoby, vrátane vyšetrovacích služieb (napr. v prípade nemajetkovej ujmy a asistenčných služieb), zaistenia náhrady škody a dohody o náhrade trov konania. Našim cieľom je uchrániť vás od problémov do najvyššej možnej miery za najnižšiu možnú cenu. Získate čestné a strategické poradenstvo, týkajúce sa závažnosti vášho prípadu a v prípade, že je to možné, uzavrieme ho čo najrýchlejšie, aby sme vám ušetrili nákladné súdne výdavky.

Poistenie náhrady škody nad rámec poistného plnenia

Sme si plne vedomí faktu, že nehody dokážu ochromiť vaše podnikanie a spôsobiť finančnú aj časovú stratu, a to aj v prípade, že ste nehodu nezavinili vy. Vďaka našim bohatým skúsenostiam, výnimočnej ekonomickej prezieravosti a administratívnemu systému vám dokážeme zmierniť tieto straty prostredníctvom náhrady škody v najkratšom možnom čase, a tým vrátiť finančné prostriedky späť do vášho podnikania následne po nehode.

Riešili by sme za vás náhradu škody spojenú s:

• mierou spoluúčasti
• poplatkami za asistenčné služby
• poplatkami za uskladnenie / odškodnenie
• nákladmi na opravu (alebo sumu vo výške ceny vozidla v prípade totálnej škody)
• nákladmi na používanie náhradného motorového vozidla / nákladmi mimo cestnej premávky
• stratou na zárobku.

Zároveň sme vám k dispozícii pri vymáhaní náhrady utrpenej nemajetkovej ujmy pre vašich vodičov, ako aj pri iných stratách spôsobených nehodou.

Právna zodpovednosť výrobcu za výrobok

V advokátska kancelárii Sullivans Solicitors pracujú odborníci zameriavajúci sa na obhajobu voči žalobám vznikajúcim na základe dodania a použitia chybných výrobkov. V rámci tohto procesu naši právnici vyhľadávajú tretie strany, ktoré sú súčasťou dodávateľského reťazca, a snažia sa zabezpečiť ich podiel na krytí škody, prípadne náhradu škody. Uvedomujeme si, aké dôležité je ochrániť vašu povesť, značku a zisk a znížiť dopad akýchkoľvek finančných nárokov protistrán na vaše podnikanie. Zastupujeme mnoho poistiteľov/poisťovateľov z rôznych oblastí, vrátane oblasti výroby, stavebníctva, dopravy a predaja. V prípade potreby prípadom poveríme renomovaných odborníkov a expertov z danej oblasti.

Pre jednotlivcov

Náš tím vám poskytne prvotriedne zastúpenie, poradenstvo a podporu pri:

• riešení sporov
• nemajetkovej ujme
• pracovnom práve
• trestných záležitostiach

Kľúčoví zamestnanci

Gerry Sullivan

Gerry Sullivan – bakalár práva – je generálny riaditeľ spoločnosti Sullivans Solicitors a predstavuje osobu prvého kontaktu. Je právny zástupca s vyše dvadsaťročnou praxou v oblasti súdnych sporov a riešení sporov.

Po práci v nadnárodnej organizácii začal Gerry svoju právnickú kariéru praxou v advokátskej kancelárii A Patrick Keogh v Muswell Hill a následne pracoval v spoločnosti Curwens, veľkej regionálnej kancelárii, kde bol partnerom v oddelení súdnych sporov niekoľko rokov. Advokátsku spoločnosť Sullivans Solicitors založil v roku 2006.

Gerry sa špecializuje výlučne na riešenie sporov a na súdne spory a má bohaté skúsenosti v poskytovaní poradenstva pre firmy všetkých veľkostí a v akejkoľvek situácii. Pracuje na pohľadávkach s minimálnou hodnotou, ale aj na množstve žalôb na najvyššom súde, vrátane nároku na odškodnenie v prípade porušenia záruky a žaloby za nemajetkovú ujmu, v oboch prípadoch presahujúcich hodnotu 40 000 000 libier.

 

Kontaktujte nás

V prípade, že čelíte možnému sporu, kontaktujte Gerryho Sullivana na tel. čísle +44 (0)1707 332 498 alebo na e-mailovej adrese: general@sullivansltd.co.uk hneď, ako je to možné, a poskytneme vám bezplatný informačný rozhovor.

Sullivans Solicitors
Albany Chambers, 26 Bridge Road East, Welwyn Garden City, Hertfordshire, AL7 1HL

Telefón: +44 (0)1707 332 498

E-mail: general@sullivansltd.co.uk